Pyteriitin Pyörittäjät ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pyteriitin Pyörittäjät ry, ja sen kotipaikka on Nurmijärvi ja toiminta-alueena koko maa Suomi. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jalo- ja korukiviin sekä muihin mineraaleihin liittyvän harrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa
- voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia
- voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita tilaisuuksia
- voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
- voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa
- neuvoo ja ohjaa jäseniään
- osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa
- voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
- kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin
- voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
- voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen käyttöön
- pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joita yhdistyksen jäsenet voivat käyttää
- voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi
- toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
- järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
- järjestää maksullisia tilaisuuksia
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
- harjoittaa kahvilatoimintaa
- tehdä talkootyötä

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen ole-van aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille:
- kirjeitse tai sähköpostitse
- yhdistyksen verkkosivulla tai yhdistyksen käyttämän sosiaalisen median ryhmässä

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilin-tarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.